آگهی فرصت های شغلی


تهران
تمام وقت
اعتبار 1400/2/16
5,000,000 تومان

مشهد
پاره وقت
اعتبار 1400/3/20
2,100,000 تومان

اصفهان
تمام وقت
اعتبار 1400/3/21
6,000,000 تومان

کرج
تمام وقت
اعتبار 1400/4/15
6,500,000 تومان

کرج
پاره وقت
اعتبار 1400/3/1
3,000,000 تومان

تهران
تمام وقت
اعتبار 1400/3/22
2,000,000 تومان

یزد
تمام وقت
اعتبار 1400/3/14
4,000,000 تومان

یزد
تمام وقت
اعتبار 1400/3/14
3,000,000 تومان

تهران
تمام وقت
اعتبار 1400/4/16
0 تومان

شیراز
پاره وقت
اعتبار 1400/6/12
3,500,000 تومان

همدان
تمام وقت
اعتبار 1400/6/3
7,000,000 تومان

کرج
تمام وقت
اعتبار 1400/6/14
5,200,000 تومان

تربت جام
تمام وقت
اعتبار 1400/4/31
8,500,000 تومان

تهران
تمام وقت
اعتبار 1400/7/30
8,000,000 تومان