سطح بندی

راهبرد "کارومن" همیشه به سوی مشارکت با نخبگان کسب و کار یا علوم نوین است. به همین منظور، کارومن آمادگی دارد در راستای گسترش خدمات و نفوذ خود به حوزه های کاری یا جغرافیایی جدید، پیشنهادات شما برای مشارکت و هم افزایی را دریافت و ارزیابی نماید.

به منظور ترغیب کاربران به استفاده هرچه بیشتر از خدمات کارومن و همچنین پیشگیری از ثبت خدمات نامحدود کاربرانی که فعالیت چندانی نداشته و قاعدتاً بازخورد مناسبی هم نداشته اند، کارومن سیستم سطح بندی و امتیاز دهی به کاربران را پیاده سازی نموده است.

سطح بندی کاربران بر اساس متغیرهای مختلفی با ضرایب معین بصورت هوشمند محاسبه می گردد. از جمله این متغیرها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تعداد بازدید پروفایل و خدمات کاربر

تعداد خدمت کاربر

مبلغ خدمات کاربر

تعداد فروش خدمات کاربر

مبلغ فروش خدمات کاربر

امتیاز نقد و نظرات سایر کاربران روی پروفایل و خدمات کاربر

میزان لغو سفارشات

میزان ارجاع به داوری و حل اختلاف

و ...

این شاخص ها به گونه ای محاسبه شده که کاربران در چند سطح دسته بندی می شوند.

حداکثر تعداد سرویس، حداکثر مبلغ سرویس و درصد کارمزد از درآمد هر کاربر با توجه به سطحی که در آن قرار گرفته تعیین می گردد.