مشارکت

راهبرد "کارومن" همیشه به سوی مشارکت با نخبگان کسب و کار یا علوم نوین است. به همین منظور، کارومن آمادگی دارد در راستای گسترش خدمات و نفوذ خود به حوزه های کاری یا جغرافیایی جدید، پیشنهادات شما برای مشارکت و هم افزایی را دریافت و ارزیابی نماید.

پیشنهادات مشارکت می تواند در حوزه هایی از جمله سرمایه گذاری به منظور توسعه واحدهای جدید، افزایش گستره جغرافیایی خدمات رسانی، طراحی و توسعه پلتفرم های جانبی و موارد مشابه باشد.

شایان ذکر است، کارومن حق بررسی و قبول یا رد تمامی پیشنهادات را برای خود محفوظ می داند و بدیهی است به علت کثرت پیشنهادات واصله، کارومن به پیشنهادات مشارکت بدون مشخصات فرستنده، پیشنهادات مبهم و پیشنهادات بدون پشتوانه پاسخی نخواهد داد.