نمایش متخصصین و کارشناسان

سحر افراز

روان شناسی فردی , روان شناسی تحصیلی


تهران
115 بازدید
الهام اسبقی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , آزمون روان شناختی


تهران
124 بازدید
بهزاد تریوه

مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , آزمون روان شناختی


تهران
108 بازدید
نازنین حبیبی

روان شناسی فردی , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , روان شناسی تحصیلی


تهران
117 بازدید
عاطفه نکویی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی


تهران
105 بازدید
فرامرز ذاکری

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان


تهران
125 بازدید
مونا فلسفی

روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان


تهران
109 بازدید
امیر لشکری

روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , خانواده و زوج درمانی , آزمون روان شناختی


تهران
110 بازدید
علی کربلایی

روان پزشکی


تهران
110 بازدید
امیرمهدی یوسفی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی


تهران
104 بازدید
زیبا ایرانی

روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , درمان اعتیاد , آزمون روان شناختی


تهران
103 بازدید
علی نیک سرشت

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی نوجوان , خانواده و زوج درمانی


تهران
102 بازدید
فاطمه سادات میراحسنی

روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , درمان اعتیاد


تهران
102 بازدید

تهران
102 بازدید
الهه مهرمنش

روان شناسی فردی , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی


تهران
90 بازدید