نمایش متخصصین و کارشناسان

سحر افراز

روان شناسی فردی , روان شناسی تحصیلی


تهران
192 بازدید
الهام اسبقی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , آزمون روان شناختی


تهران
200 بازدید
نازنین حبیبی

روان شناسی فردی , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , روان شناسی تحصیلی


تهران
181 بازدید
بهزاد تریوه

مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , آزمون روان شناختی


تهران
152 بازدید
مونا فلسفی

روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان


تهران
165 بازدید
فرامرز ذاکری

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان


تهران
176 بازدید
امیر لشکری

روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , خانواده و زوج درمانی , آزمون روان شناختی


تهران
177 بازدید
عاطفه نکویی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی


تهران
155 بازدید
میترا قاسمی

روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , مشاوره ازدواج , آزمون روان شناختی


تهران
173 بازدید
علی کربلایی

روان پزشکی


تهران
170 بازدید
زیبا ایرانی

روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , درمان اعتیاد , آزمون روان شناختی


تهران
164 بازدید
امیرمهدی یوسفی

روان پزشکی , روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , روان شناسی نوجوان , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی


تهران
159 بازدید
فاطمه سادات میراحسنی

روان شناسی فردی , روان شناسی کودک , مشاوره ازدواج , خانواده و زوج درمانی , درمان اعتیاد


تهران
151 بازدید

تهران
151 بازدید

تهران
133 بازدید