سیامک گوزلی

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری


Canada
233 View

Canada
199 View
1837

آموزش مذاکره و فروش


Canada
71 View
Row One

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری , آموزش منابع انسانی


Canada
59 View